Home Place Hotel Surabhi

Hotel Surabhi

Vashisth, Manali, Distt. Kullu (H.P.) 175131 175131 Kullu , Himachal Pradesh

01902-252796, 01902-251131

+91-9816042796

Surabhi77@hotmail.com,info@surabhihotel.com

www.surabhihotel.com

Rating :     0 / 5